Vi tilbyr alt av oppmåling og planlegging av vei, vann og avløp

Oppmåling

Vi har oppmålingsutstyr levert av Trimble – med unntak av ekkolodd, som er levert av Garmin.

Terrengmåling

 • Kvalitetsheving av eksisterende kartverk. Vi måler terreng, sjø/elvebunn og leverer data i formatet kunden ønsker; alt fra punktsky til ferdig kart i sosi-format.


Gruvemåling

 • Innmåling og levering av dokumentasjon til Direktoratet for mineralforvaltning


Utstikking

 • Våre dataprogrammer gjør av vi takler det meste av digitale planer vi får for utstikking. Vi tar på oss utstikking for entreprenører hvor vi stikker veier, VA anlegg, bygg og så videre – i 3D


Tilrettelegging

 • Vi bistår gjerne andre konsulenter/entreprenører med konvertering/tilrettelegging av data til maskinsstyring/oppmålingsutstyr

 

Kontroll

 • Vi kontrollmåler det som er bygd for å avdekke avvik mellom det som er planlagt – og det som faktisk er bygd


Sluttdokumentasjon

 • Bygg: Innmåling av anlegg for avdekking av avvik, samt til bruk for mengdekontroll
 • Vei: Vi har god kunnskap og god erfaring med leveranse av FKB, NVDB-data på veianlegg.


Tomtemåling

 • Vi har avtale med flere kommuner som bruker oss til tomtemåling. Vi får kopi av søknad, vedtak, samt adresse til berørte parter. Vi avholder kartforretning og leverer ferdig målebrev med måleprotoll og protokoll fra kartforretning.

Reguleringsplaner

Vi kjører hele eller deler av reguleringsprosessen, for både hyttefelt, boligfelt, massetak med mer.

Vi bruker moderne DAK-utstyr og leverer ferdige reguleringsplankart med kvalitetsdokumentasjon i henhold til gjeldende krav.

En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndig og inneholder et reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Detaljplaner

Vi prosjekterer vei-, vann- og avløpsanlegg med moderne DAK -utstyr fra VIANOVA.

Alt planlegges i 3D for å ha mest mulig kontroll på forskjellige fagfelt.

Vi leverer også data til entreprenører med GPS/kikkertutstyr.

Vi bruker moderne DAK-utstyr og leverer ferdige reguleringsplankart med kvalitetsdokumentasjon i henhold til gjeldende krav.

Driftsplaner

Vi utarbeider driftsplaner og ajourføring av disse – etter gjeldende krav fra Direktoratet for mineralforvaltning.

I april 2021 ble det publisert to nye driftsplanveiledere som gir informasjon om hvilke krav som stilles til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer;

 • For uttak fra fast fjell
 • For uttak av løsmasser.

 

Dokumentasjonskravene vil variere avhengig av uttakets størrelse og kompleksitet.

 

Konstruksjon

Vi kan tegne konstruksjonstegninger som inneholder alle detaljer som trengs for å utføre et prosjekt.

Konstruksjonstegninger står sentrale når det søkes om tillatelser for byggeplan og de er selve grunnlaget for gjennomføringen av et prosjekt.

Konstruksjonstegninger kan deles inn i tre deler:

 • Plantegning
 • Fasadetegning
 • Snittegning

 

Vi lager konstruksjonstegninger etter de til en hver tid gjeldende regler. 

Støyberegning

Vi utfører beregninger innenfor støyeksponering, veitrafikk, lydisolasjon, vibrasjoner og mer.

Vi utformer støyberegninger i henhold til retningslinjen fra Klima- og miljødepartementet: T-1442/2021, og de til en hver tids gjeldende normer og regler. 

Når vi jobber med arealplaner benytter vi oss alltid av veilederen og denne gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. Retningslinjen gir også kvalitetskriterier for planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging av støyende anlegg og virksomhet.